Polityka cookieS

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników
korzystających z Serwisu: Eureka Domy dostępnego za pośrednictwem strony internetowej znajdującej
się pod adresem elektronicznym http://www.eurekadomy.pl , zwanej dalej „Serwisem”.
Administratorem danych osobowych jest: Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511)
przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS
0000359335, NIP 1132805215, REGON 142449247, adres do korespondencji i doręczeń Eureka Media
Sp. z o.o., 05-410 Józefów 3, skr. poczt. 25, adres poczty elektronicznej: kontakt@eurekadomy.pl


Zakres zbierania danych
Administrator danych zbiera dane Użytkowników Serwisu, którzy dokonają zakupu za pośrednictwem
strony: www.eurekadomy.pl.
Cel zbierania danych
Wszelkie dane udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wykorzystywane będą przez
Administratora danych wyłącznie w celu obsługi procesu sprzedaży.
Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu
poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.
W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody, podany adres poczty elektronicznej może
posłużyć do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza
przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w
celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności.
Prawo dostępu
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, w
przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy
Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać
je innemu administratorowi danych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik
może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych
kontakt@eurekadomy.pl.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich
zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu .
Mechanizm cookies
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze
osoby odwiedzającej stronę Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
„okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania
ogólnych statystyk korzystania z Serwisu Eureka Domy
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą
przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć
lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji może
nastąpić ograniczenie możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
Adres IP
Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą

być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
(np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy
administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Cookies innych podmiotów
Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie
opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku
podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach
zamieszczanych na Serwisie Eureka Domy mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich,
mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty
trzecie.
Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące
się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. W zależności od udzielenia
przez Użytkownika zgody, podane przez niego dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
trzecim, będącym partnerami biznesowymi Administratora danych w celach marketingowych, w
szczególności w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości.
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż
świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronie Serwisu komercyjnie,
gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których
Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej
Polityce Prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji
lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania
wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia
wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora
danych.
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
kontakt@eurekadomy.pl
Zmiany Polityki Prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą rozpoczynającą obowiązywanie Polityki Prywatności.
Data: 12.05.2020

Nasza firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi. Zaistniały błąd lub niescisłość w karcie projektu nie jest podstawą do
roszczeń względem firmy EUREKA MEDIA Sp. z o.o. Jeśli zauważysz błąd w działaniu serwisu lub nieścisłość w publikowanych materiałach, koniecznie prosimy o zgłoszenie,
ponieważ ciągle doskonalimy produkty, ofertę, serwis i usługi.