REGULAMIN

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

Sprzedającym rozumie się przez to Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eurekadomy.pl prowadzony jest przez spółkę Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone­­go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000359335, NIP 1132805215, REGON 142449247, adres do korespondencji i doręczeń Eureka Media Sp. z o.o., 05-410 Józefów 3, skr. poczt. 25,  adres poczty elektronicznej: kontakt@eurekadomy.pl

Kupującym rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę prawną

Towarze rozumie się przez to projekt graficzny, książkę, dodatki lub katalog autorstwa Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia

Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.eurekadomy.pl 

Wysłaniu zamówienia rozumie się przez to oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży


Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

    • wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.eurekadomy.pl 

    • dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku ,,dodaj do koszyka”, 

    • wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego, 

    • zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie. 

2. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

3. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego towaru (gdyby potwierdzenie nie dotarło należy sprawdzić zabezpieczania anty-spamowe lub skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: kontakt@eurekadomy.pl).

4. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (z wyjątkiem momentów w których odbywa się przerwa techniczna).

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem.


Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę. W przypadku przedpłaty nastąpi wówczas zwrot środków na zasadach określonych w części „Odstąpienie od umowy” pkt. 4a.

4. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłką kurierską.

5. Odbiór przesyłki ,,Za pobraniem” musi być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

6. Czas dostawy podany jest w karcie produktu.

8. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm – Kupujący zostanie o tym powiadomiony.


Zapłata

1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Za zamówiony projekt Kupujący zapłaci przelewem elektronicznym (płatne z góry) 

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – faktura VAT.

6. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. 


Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, będący osobą fizyczną, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku), ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. 

UWAGA: każda dokumentacja projektowa jest przygotowywana na indywidualne zlecenie zamawiającego oraz zabezpieczona specjalną plombą, której usunięcie uniemożliwi jej zwrot. 

Cztery egzemplarze zwracanego lub wymienianego projektu muszą być zabezpieczone plombą, w stanie nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania, adaptowania itp. 

Zwrotom nie podlegają pliki elektroniczne ( Pdf, dwg) oraz kosztorysy.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego. 

3. W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego w stanie nie zmienionym, na koszt Kupującego w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Pieniądze za odesłany Towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i pakowania) zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego towaru na wskazane przez Niego konto bankowe.


Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) jest Sprzedający.

2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

3. Kupujący wyraża zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

4. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, chyba, że usunięcie danych osobowych naruszałoby przepisy prawa.


Kontakt / Uwagi / Reklamacja

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

    • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@eurekadomy.pl

    • telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr 604-276-954 dostępnym w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 

2. Sprzedający w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.


Postanowienia końcowe

    • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.eurekadomy.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego. 

    • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

    • Oferta oraz dane techniczne przygotowane są ze szczególną starannością jednak w przypadku błędów wyklucza się podstawę do roszczeń wobec sprzedawcy. 

Nasza firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi. Zaistniały błąd lub niescisłość w karcie projektu nie jest podstawą do
roszczeń względem firmy EUREKA MEDIA Sp. z o.o. Jeśli zauważysz błąd w działaniu serwisu lub nieścisłość w publikowanych materiałach, koniecznie prosimy o zgłoszenie,
ponieważ ciągle doskonalimy produkty, ofertę, serwis i usługi.