POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r będą pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone­­go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000359335, NIP 1132805215, REGON 142449247, adres do korespondencji i doręczeń Eureka Media Sp. z o.o., 05-410 Józefów 3, skr. poczt. 25,  adres poczty elektronicznej: kontakt@eurekadomy.pl, Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Eureka Media sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone­­go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000359335, NIP 1132805215, REGON 142449247, adres do korespondencji i doręczeń Eureka Media Sp. z o.o., 05-410 Józefów 3, skr. poczt. 25,  adres poczty elektronicznej: kontakt@eurekadomy.pl, tel. 604-276-954

2. Eureka Media Sp. z o.o. będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Eureka Media Sp. z o.o.

b) przygotowanie na Pani/Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez Eureka Media Sp. z o.o.;

c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem Umowy;

d) wewnętrznych celów administracyjnych Eureka Media Sp. z o.o.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.2 celów przetwarzania tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Eureka Media Sp. z o.o. Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Eureka Media Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Eureka Media Sp. z o.o.;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania;

4. W związku z przetwarzaniem przez Eureka Media Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzania pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z Eureka Media Sp. z o.o., podanie Pani/Pana danych jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z Eureka Media Sp. z o.o.

Nasza firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi. Zaistniały błąd lub niescisłość w karcie projektu nie jest podstawą do
roszczeń względem firmy EUREKA MEDIA Sp. z o.o. Jeśli zauważysz błąd w działaniu serwisu lub nieścisłość w publikowanych materiałach, koniecznie prosimy o zgłoszenie,
ponieważ ciągle doskonalimy produkty, ofertę, serwis i usługi.